Bevorderingsrichtlijnen van klas 3 naar klas 4

Uitgangspunt bij de overgang van klas 3 naar klas 4 zijn de cijfers die behaald zijn voor alle vakken.
Voor deze vakken gelden de volgende regels:
 
1.  Een kandidaat is bevorderd, indien hij/zij:

 • Voor ten hoogste twee vakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige vakken een 6 of hoger, of
 • Voor ten hoogste één vak het cijfer 4 heeft behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of
 • Voor ten hoogste drie vakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige vakken een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger, of
 • Voor één van de vakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor één vak het cijfer 4 en voor de overige vakken een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger.

Aanvullende eisen voor het vakkenpakket:

 • Een leerling mag met maximaal 2 tekortpunten in het vakkenpakket doorstromen naar klas 4.
 • In het niet-sectorverplichte deel van het vakkenpakket mag geen cijfer lager dan 4 voorkomen.

*N.B.: De vakken CKV1, LO en maatschappijleer nemen een aparte plaats in binnen het examenprogramma (zie punt 2 hieronder). Derhalve doen deze vakken niet mee in de bovenstaande bevorderingsrichtlijnen en kunnen de cijfers van deze vakken niet dienen als compensatie.

2.  In aanvulling op het eerste lid geldt tevens:

 • Voor het vak maatschappijleer moet een 6 of hoger zijn behaald; is het (afgeronde) cijfer lager dan een 6, dan geldt de verplichting tot herexamen.
 • De handelingsopdrachten en de maatschappelijke stage moeten naar behoren zijn uitgevoerd.
 • Voor CKV1 moet een voldoende of goed als beoordeling behaald zijn.
 • Alle onderdelen voor het vak LO moeten met een voldoende zijn afgerond.

3.  Recht op herexamen:
Een kandidaat heeft recht op een herexamen, indien hij/zij:

 • Middels één herkansbare toets alsnog in aanmerking komt om regulier bevorderd te worden.

Conform de regels van het eindexamen moet van te voren bekend zijn welk cijfer een leerling minimaal moet behalen voor een toets.

4.  Taken:

Het is de vergadering vrij om een bevorderde leerling één of twee taken toe te kennen. Pas na het afleggen van de taak en na goedkeuring krijgt de kandidaat toegang tot de lessen in klas 4.

5.  Bespreking:
Alle leerlingen kunnen door de vergadering in bespreking worden gebracht.

Geldigheidsduur PTA toetsen

Een leerling die in leerjaar 4 definitief is afgewezen en het vierde leerjaar opnieuw gaat volgen, begint in principe met de cijfers die hij/zij in leerjaar 3 heeft gescoord. Hij/zij heeft wel recht op één herkansing voor een examenvak. In die gevallen waarin de omrekening niet (helemaal) mogelijk is beslist de directie over het cijfer waarmee de leerling in leerjaar 4 start.

Rapport ophalen

Afronding schooljaar:
Vr. 20 juli 2018

M1: 09:00 uur
M2: 09:30 uur
M3: 10:00 uur