Schoolregels en afspraken


1. Gedrag
Alle mensen in de school behandelen elkaar en elkaars eigendommen met respect.
 

2. Roken, drugs en alcohol
- In het gebouw geldt een algeheel rookverbod. Vanaf de cursus 2012-2013 zijn we een rookvrije school.
 - Alcohol- en drugsgebruik is voor iedereen ten strengste verboden. Ook alle buitenschoolse activiteiten (discoavonden, werkweken, excursies, enz) zijn alcoholvrij.
- Bij schoolfeesten en excursies kan er door de school preventief gecontroleerd worden op gebruik van alcohol door middel van een blaastest. Bij geconstateerd gebruik van alcohol wordt de leerling uitgesloten van deze en volgende activiteiten. Ouders worden altijd op de hoogte gebracht.
 

3. Verzuim

Verlof buiten de schoolvakanties
Een verzoek om extra vakantieverlof dient minimaal acht weken tevoren schriftelijk bij de vestigingsdirecteur of de adjunct-vestigingsdirecteur te worden ingediend.
 
De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen ouders die hun kind zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt. Op onze school hanteren we daarnaast de regel dat examenkandidaten in principe geen toestemming krijgen voor extra vakantieverlof.
 
De voorwaarden waaronder extra verlof wordt verleend en volledige informatie over verzuim, verlof en leerplicht vindt u op onze website.

Verzuim van lessen
Wanneer je door ziekte of andere geldige redenen afwezig bent, moeten je ouders/verzorgers dit vóór 9.00 uur telefonisch melden. Voor ander verzuim moet altijd vooraf toestemming gevraagd worden aan de afdelingsleider. Niet gemeld verzuim wordt beschouwd als spijbelen. De afdelingsleider treft dan maatregelen. Teneinde ongeoorloofd verzuim zo goed mogelijk tegen te gaan wordt de ouders verzocht om gedurende je ziekteperiode iedere dag telefonisch contact op te nemen met de dagopvang.

Ziek naar huis
Als je je niet meer in staat voelt om de lessen te volgen, meld je je af bij de receptie. Je krijgt een blauwe kaart mee naar huis. Deze kaart laat je thuis invullen en lever je de dag dat je weer bent hersteld in bij de receptie.

Dokter en tandarts
Als je tijdens de lessen naar de dokter of de tandarts moet, zorg je voor een briefje van je ouders/verzorgers en lever je dat vooraf in bij de receptie. Maak geen afspraken op momenten dat er PTA-toetsen of proefwerken gepland zijn.

Te laat?
Elke leerling die te laat in de les komt, meldt zich bij de receptie voor een te-laat-briefje. Dit briefje geldt als ‘toegangsbewijs’ voor de les. Bij drie of meer ‘overtredingen’ volgen corrigerende maatregelen in vorm van corvee-uren. Deze werkwijze is niet bedoeld voor te laat komen wegens doktersbezoek e.d. In zo’n geval halen de leerlingen een briefje bij de receptie.

Klas uitgestuurd
Als je de klas bent uitgestuurd, ongeacht de reden, dan ga je altijd naar de dagopvang. De docent bepaalt, mede aan de hand van het ingevulde uitstuurformulier, de sanctie en neemt vervolgens contact op met thuis. Daar waar nodig neemt de afdelingsleider aanvullend corrigerende maatregelen.
 

5. Roosterwijzigingen
Op de lichtkrant en de website staan de roosterwijzigingen van de dag vermeld. De medewerkers van de dagopvang zijn altijd op de hoogte van de laatste roosterwijzigingen; mocht er iets niet duidelijk zijn dan kun je bij de dagopvang terecht.
 

6. Telefooncircuit
Om bij onverwachte lesuitval te voorkomen dat de leerlingen voor niets naar school gaan, belt de school twee leerlingen van de klas op. Volgens gemaakte afspraken bellen deze leerlingen hun klasgenoten op.
 

7. Verblijf in pauzes
De lokalen gaan in de pauzes op slot, zodat je daar niet kunt pauzeren. Ook de gangen en studiehallen (zie hieronder) zijn in de pauzes niet toegankelijk. Pauzeren kun je in de aula of op het plein. Je mag het plein in de pauzes niet verlaten.
De galerij boven de aula zal m.i.v. het schooljaar 2011-2012, voor wat betreft het gedeelte dat loopt langs de docentenkamer, de toiletgroepen voor het personeel en de geïntegreerde spreekkamer, niet meer toegankelijk zijn voor leerlingen in de pauzes. Teneinde de daardoor te verwachten drukte te verlichten, zal de studiehal op de begane grond worden opengesteld, voor wat betreft het gedeelte tussen de toiletgroepen en het trappenhuis aan de voorzijde van het gebouw.
 

8. Eten en drinken
In het gebouw mag je alleen in de aula eten en drinken. Dit geldt ook voor kauwgom.
 

9. Gymnastieklessen
Leerlingen die niet aan bepaalde gymnastiekactiviteiten mee kunnen doen, melden dat bij de gymnastiekdocent. Leerlingen die langere tijd niet aan de gymlessen mogen deelnemen of helemaal niet mogen gymmen op doktersvoorschrift, melden dat bij de teamleider met een brief van de ouders/verzorgers.
 

10. Jassen en petten
Je mag niet met je jas aan en/of met je pet op voorbij de klapdeuren in de benedenhal. Jassen en petten kun je in je kluisje opbergen.
 

11. Kluisje
Iedere leerling heeft zijn/haar eigen kluisje.
 

12. Lift
Via de conciërge kun je, indien nodig, een liftsleutel vragen. Wanneer je geen gebruik meer van de lift hoeft te maken, lever je de sleutel weer bij de conciërge in. Alleen de leerlingen met een liftsleutel mogen gebruik maken van de lift.


13. Fietsenstalling
Fietsen moeten in de rekken van de stalling worden geplaatst. Alle bromfietsen komen in een apart gedeelte van de fietsenstalling te staan. Draaiende motoren zijn op het plein en in de stalling vanwege geluids- en stankoverlast niet toegestaan.


14. Mobiele telefoons en geluidsdragers.
Een mobiele telefoon of geluidsdrager mag alleen in de aula op of het schoolplein gebruikt worden. Deze apparatuur mag in alle andere ruimtes van de school niet zichtbaar of hoorbaar in gebruik zijn dan wel gebruikt worden.
Overtreders zijn hun apparatuur kwijt tot de volgende werkdag 16.00 uur; deze termijn kan, bij 2 overtredingen of meer , oplopen tot maximaal 5 werkdagen.
Bij eventuele vermissing of diefstal kan de school niet aansprakelijk worden gesteld. Het is niet toegestaan op of rond de school foto’s of ander beeldmateriaal te maken zonder schriftelijke toestemming van de directie.
 

15. Milieudienst
Met uitzondering van de examenklassen heeft elke klas of groep een aantal weken per jaar milieudienst.
 

16. Pestprotocol
Het Kennemer College wil een veilige school zijn. Een school met een goede sfeer tijdens en rond de lessen. Daarom hebben we het ‘Nationaal Onderwijsprotocol tegen pesten’ ondertekend. Een afspraak dat we het pesten willen voorkomen en waar nodig bestrijden. Klik hier voor de tekst van het protocol.

Word je zelf gepest of weet je dat iemand anders gepest wordt, en je wilt dat graag aan ons laten weten, dan kan dat op dit e-mailadres: antipestenmavo@kennemercollege.nl  Uiteraard kun je hier, als je dat wilt, anoniem terecht; je kunt hier ook vragen stellen over alles wat met pesten - en hoe je er mee om kunt gaan - te maken heeft .