Wanneer kun je naar
een volgende klas?

Mavo algemeen

1. Leerlingen die voldoen aan de eisen die per leerjaar gelden, worden onvoorwaardelijk bevorderd.

2. Als een leerling niet voldoet aan de bepaalde eisen die per leerjaar gelden, kan de docentenvergadering besluiten tot:

 • niet bevorderen;
 • het opleggen van een taak; de taak wordt voor of na de vakantie gecontroleerd en dient naar het oordeel van de desbetreffende docent naar behoren te zijn verricht;
 • het opleggen van een herexamen. Herexamens kunnen worden opgelegd in een of twee vakken waarvoor onvoldoendes behaald zijn. De docentenvergadering kiest het vak waarin herexamen moet worden afgelegd. Na het afleggen van het herexamen gelden de bevorderingsrichtlijnen voor het nieuwe rapportcijfer;
 • een verbod voor de keuze van een of meer vakken in het vakkenpakket;
 • een verbod voor de keuze van eventuele extra vakken.

3. De docentenvergadering kan ook adviseren. Mogelijke adviezen:

 • andere afdeling (b.v. Havo, Beroepsgericht);
 • bepaalde vakken in het pakket afraden of juist aanraden;
 • extra vakken afraden of juist aanraden.

4. Als uitgangspunt hanteren we dat leerlingen in de onderbouw (klas 1 en 2) niet doubleren. Het advies van de docentenvergadering is hierbij bepalend.

5. In de brugklassen en in de tweede klassen krijgt elke leerling na periode 2 & 3 een advies. Dit advies is de toekomstverwachting die de docenten hebben van de leerling. Dit (dwingend) advies kan inhouden dat een leerling doorstroomt naar Mavo 2/3 of misschien geadviseerd wordt een overstap te maken naar leerjaar 2/3 van de beroepsgerichte leerweg.
Ook adviezen naar Havo kunnen voorkomen. Definitieve besluiten worden pas gemaakt op basis van het derde rapport.

Mavo onderbouw

Een leerling is bevorderd indien:

 • Alle studieadviezen aan het eind van het schooljaar positief zijn;
 • 1 of 2 studieadviezen negatief zijn en de rest positief.

Bij drie of meer negatieve studieadviezen is de leerling een bespreekgeval. Deze normen zijn van toepassing op alle leerjaren.

Doorstroom havo
Een leerling is bevorderd naar havo 2/3 indien in de Learning Portal alle vakken op havo-niveau zijn gevolgd en met een positief studieadvies zijn afgesloten.

Daarnaast wordt in leerjaar 1 lopende het schooljaar voor de potentiele overstappers een havo-overstap (wiskunde) programma aangeboden. Voor het verkrijgen van een havo 2 advies is dit overstap programma met een positief advies van de vakdocent afgerond. De leerlingen die op havoniveau werken en een overstap naar havo 2/3 willen maken moeten hun leerdoel zonder herkansingen halen.

Doorstroom van klas 2 naar klas 3
 Gekozen vak Voldoende afgerond
Min. 80% v.d. leerdoelen behaald
 Positief studieadvies
Gekozen vak Onvoldoende afgerond Min. % niet behaald Negatief studieadvies
 Niet gekozen vak Voldoende afgerond Minimum % v.d. leerdoelen behaald (per vak verschillend)  Positief studieadvies
 Niet gekozen vak Onvoldoende afgerond Minimum % niet behaald  Negatief studieadvies


Studieadvies naar de bovenbouw

Uitgangspunt van het studieadvies: Een leerling moet in staat worden geacht om voor het betreffende vak zijn diploma te kunnen halen.

De docentenvergadering kan in bijzondere gevallen afwijken (ten gunste van de leerling) van deze richtlijnen.

Mavo klas 3 naar klas 4

Uitgangspunt bij de overgang van klas 3 naar klas 4 zijn de cijfers die behaald zijn voor alle vakken.

Voor deze vakken gelden de volgende regels:

1.  Een kandidaat is bevorderd, indien hij/zij:

 • Voor ten hoogste twee vakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige vakken een 6 of hoger, of
 • Voor ten hoogste één vak het cijfer 4 heeft behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of
 • Voor ten hoogste drie vakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige vakken een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger, of
 • Voor één van de vakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor één vak het cijfer 4 en voor de overige vakken een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger.

Aanvullende eisen voor het vakkenpakket:

 • Een leerling mag met maximaal 2 tekortpunten in het vakkenpakket doorstromen naar klas 4.
 • In het niet-sectorverplichte deel van het vakkenpakket mag geen cijfer lager dan 4 voorkomen.

*N.B.: De vakken CKV1, LO en maatschappijleer nemen een aparte plaats in binnen het examenprogramma (zie punt 2 hieronder). Derhalve doen deze vakken niet mee in de bovenstaande bevorderingsrichtlijnen en kunnen de cijfers van deze vakken niet dienen als compensatie.

2.  In aanvulling op het eerste lid geldt tevens:

 • Voor het vak maatschappijleer moet een 6 of hoger zijn behaald; is het (afgeronde) cijfer lager dan een 6, dan geldt de verplichting tot herexamen.
 • De handelingsopdrachten en de maatschappelijke stage moeten naar behoren zijn uitgevoerd.
 • Voor CKV1 moet een voldoende of goed als beoordeling behaald zijn.
 • Alle onderdelen voor het vak LO moeten met een voldoende zijn afgerond.

3.  Recht op herexamen:
Een kandidaat heeft recht op een herexamen, indien hij/zij:

 • Middels één herkansbare toets alsnog in aanmerking komt om regulier bevorderd te worden.

Conform de regels van het eindexamen moet van te voren bekend zijn welk cijfer een leerling minimaal moet behalen voor een toets.

4.  Taken:

Het is de vergadering vrij om een bevorderde leerling één of twee taken toe te kennen. Pas na het afleggen van de taak en na goedkeuring krijgt de kandidaat toegang tot de lessen in klas 4.

5.  Bespreking:
Alle leerlingen kunnen door de vergadering in bespreking worden gebracht.


Geldigheidsduur PTA toetsen

Een leerling die in leerjaar 4 definitief is afgewezen en het vierde leerjaar opnieuw gaat volgen, begint in principe met de cijfers die hij/zij in leerjaar 3 heeft gescoord. Hij/zij heeft wel recht op één herkansing voor een examenvak. In die gevallen waarin de omrekening niet (helemaal) mogelijk is beslist de directie over het cijfer waarmee de leerling in leerjaar 4 start.

Vervroegd examen

Indien een leerling uitblinkt in een bepaald vak of misschien in meerdere vakken, is het mogelijk om vervroegd examen te doen in klas 3. Na overleg met de docent en ouders kan een leerlingen aangemeld worden. Deze leerlingen sluiten het examenvak dan af in klas 3. In feite doen zij klas 3 en 4 in één schooljaar.

Wanneer de leerlingen geslaagd zijn voor dat vak, houden zij in klas 4 meer tijd over. Deze tijd moet ingevuld worden. Sommige leerlingen kiezen dan voor verdieping van het vak waar zij examen in hebben gedaan op niveau havo-3 of havo-4. Anderen verbreden zich door een extra vak op te nemen in het vakkenpakket en weer een aantal besteedt extra aandacht aan een vak of vakken waar ze wat meer moeite mee hebben. Ook kiezen leerlingen ervoor rekenen op 3F af te sluiten waardoor ze tijdwinst kunnen boeken in het mbo of in havo-4 of, indien nodig, extra te trainen voor rekenen 2F. Daarnaast maken we elke leerling er bewust van om het afgesloten vak te ‘onderhouden’.

Om te voorkomen dat deze leerlingen gaan ‘zwemmen’, worden ze gecoacht.  Zes keer per jaar hebben ze een gesprek met de ‘extra’ coach over de invulling van de vrijgekomen tijd.  Tijdens het eerste gesprek komen de keuzes ter sprake en wordt er een planning gemaakt hoe zij de  tussenuren gaan invullen,  bijvoorbeeld door in de tussenuren te gaan werken in het stiltelokaal. In de vervolggesprekken komt aan de orde hoe het loopt en of ze, en hoe ze de gestelde doelen hebben behaald.