De Mavo

Alle sectoren in huis!

De Mavo is bedoeld voor leerlingen die theoretisch zijn ingesteld. In deze leerweg worden alleen algemene vakken aangeboden: Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans, aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, natuur-/scheikunde, biologie, economie, maatschappijleer en CKV (kunstvakken). Door de pakketsamenstelling kunnen alle vervolgsectoren gekozen worden: naast economie, techniek of zorg&welzijn behoort ook de sector landbouw tot de keuzemogelijkheden. Na het behalen van het diploma kunnen de leerlingen doorstromen naar het mbo of Havo-4.

Leerweg Mavo+

Leerlingen die deze leerweg kiezen, volgen naast de algemene vakken een op het beroep gericht programma. Deze keuze wordt eind leerjaar 2 gemaakt. Het programma voor het beroepsgerichte deel wordt gevolgd op de locatie van de beroepsgerichte leerweg. Er kan gekozen worden voor de sectoren economie of techniek. In het derde leerjaar oriënteren de leerlingen zich op de sector door in alle afdelingen binnen de sector lessen te volgen. Zo krijgen de leerlingen in de sector economie opdrachten in de afdelingen mode&commercie en administratie. De leerlingen die gekozen hebben voor de sector techniek oriënteren zich op de afdelingen bouw en metaal. Eind leerjaar 3 maken de leerlingen hun definitieve keuze: òf ze doen examen in 7 algemene vakken òf ze doen examen in 6 theorievakken en volgen ze het afdelingsprogramma van het beroepsgerichte vak. Dit biedt een optimale aansluiting op het mbo en tevens behoort de doorstroom naar de Havo nog tot de mogelijkheden. (Download hier de informatiefolder.)

De brugklas

Alle leerlingen met een mavo (tl) of mavo/havo (tl/havo) advies starten binnen het Kennemer College op de locatie mavo in  mavo/havo brugklassen. In dat eerste brugklasjaar bekijken we of de leerling doorstroomt naar mavo 2 of kan opstromen naar havo 2 op de locatie Büllerlaan. Bij elk rapport wordt een schriftelijk advies meegegeven, waarin staat of een leerling voor een schakeling naar havo 2 in aanmerking komt. In de lessen wordt extra stof aangeboden of verdieping of verrijking uit havo stof. Elke leerling heeft wekelijks een coachgesprek op het onderwijsleerproces samen met zijn/haar coach. In dit coachgesprek en in overleg met de vakdocent stelt de leerling zijn/haar leerdoelen per vak. De leerling krijgt hiermee individuele  begeleiding om elk vak op een zo hoog mogelijk niveau te volgen.

Leerjaar 2

Aan het eind van het tweede leerjaar moet gekozen worden voor een sector. Wekelijks is er een mentoruur dat in het teken staat van sectorkeuze. Ook tijdens de werkweek in het voorjaar staat deze keuze centraal. Aan het einde van de 2e klas is het mogelijk om het vak Spaans te kiezen. Leerlingen die moeite hebben met één of meer vakken kunnen vakgerichte ondersteuning krijgen.

Leerjaar 3

De leerlingen in het derde leerjaar hebben gekozen voor de Mavo of voor de leerweg Mavo+. Wanneer ze kiezen voor de Mavo dan bestaat hun vakkenpakket alleen uit algemeen vormende vakken. De leerlingen die de leerweg Mavo+ open willen houden, volgen in plaats van één algemeen vormend vak een beroepsgericht programma. Deze leerlingen maken hun definitieve leerwegkeuze aan het einde van leerjaar 3. Ze kunnen dan besluiten examen te doen via de mavo of door te gaan met de leerweg Mavo+.

Naast de leerwegkeuze hebben de leerlingen een sectorkeuze gemaakt: economie, techniek, zorg&welzijn of landbouw. De meeste leerlingen kunnen in het derde leerjaar nog twee of zelfs drie sectoren open houden. Aan het eind van het derde leerjaar kiezen de leerlingen hun definitieve sector.

Dit hele jaar staat in het teken van de pakketkeuze die de leerlingen moeten maken voor leerjaar 4. Ze bezoeken een opleidingenmarkt en vervolgopleidingen. In het voorjaar lopen ze een snuffelstage. In het begin van het cursusjaar wordt er een informatieavond georganiseerd, waarop de ouders kennis kunnen maken met de mentoren, de decaan, de adjunct-directeur en de afdelingsleider.

Leerjaar 4

De leerlingen die in de vierde klas komen, hebben de keuze uit twee varianten: de mavo of de leerweg mavo+. De leerlingen die mavo-examen doen, hebben 6 of 7 algemene vakken gekozen die behoren bij een sector. Hoewel ze een definitieve sectorkeuze hebben gemaakt, kunnen ze door de keuzevakken in het vrije deel nog andere sectoren open houden.
De leerlingen van de leerweg mavo+ volgen naast 6 algemene vakken het afdelingsprogramma van het beroepsgerichte vak.
Het laatste jaar staat in het teken van het examen. Daarbij zijn de vakken Nederlands en Engels in alle leerwegen verplicht.
Naast de examenvakken volgen de leerlingen nog lichamelijke oefening. Leerlingen die willen doorstromen naar havo-4 wordt geadviseerd om wiskunde en een tweede moderne vreemde taal in het pakket op te nemen. Dit om de doorstroom zo optimaal mogelijk te laten verlopen. In het begin van de cursus wordt een algemene ouderavond georganiseerd.

De inrichting van het onderwijs in de bovenbouw
De examenperiode is verspreid over leerjaar 3 en 4. Dit betekent concreet, dat leerlingen uit de derde klas al schoolexamens afleggen. In oktober ontvangen de leerlingen het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Het PTA omvat een periode van twee jaar, die begint in klas 3 en eindigt voor het begin van de eerste periode van het centraal examen in het schooljaar daaropvolgend. Het centraal examen vindt plaats aan het einde van leerjaar 4 in mei-juni. Ook de examenkandidaten ontvangen in oktober het examenreglement en het PTA. Er staat in wat de rechten en plichten van de leerling zijn aan de hand van wettelijke regels voor het examen. Tevens staat aangegeven wanneer de schoolexamens worden afgenomen en wat de inhoud van deze toetsen is.

Rapport ophalen

Afronding schooljaar:
Vr. 20 juli 2018

M1: 09:00 uur
M2: 09:30 uur
M3: 10:00 uur