Digitale gedragscode

De digitale gedragscode is er op gericht te bevorderen dat door heldere regels en adequate voorlichting op een goede manier met de (digitale) communicatiemiddelen wordt omgegaan. Het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag draagt bij tot de veiligheid van iedereen die werkt en leert op het Kennemer College.

Werksfeer
Deze gedragscode geldt voor alle leerlingen, medewerkers, stagiairs en vrijwilligers in de school. Deze code geldt voor gebruik van ICT middelen en de onderlinge communicatie daarmee zowel in als buiten de school.
 
Algemeen
De school behoudt zich het recht voor om de toegang tot bepaalde sites te beperken. Zij kan het gebruik van internet toestaan, maar ook altijd weer inperken. De gebruikelijke gedragsregels, zoals de regels voor het ondertekenen van schriftelijke correspondentie, het vertegenwoordigen van de school en dergelijke, zijn ook van toepassing op het gebruik van e-mail en andere digitale communicatie.
 
Gebruik door leerlingen
Leerlingen van de school mogen op school gebruik maken van internet en e-mail voor hun schoolwerk. Daarbij dienen zij zich te houden aan de door de school opgestelde regels en procedures. Leerlingen mogen internet alleen na toestemming van een door school aangestelde medewerker gebruiken voor privé zaken mits hierbij voldaan wordt aan de richtlijnen van deze gedragscode wat betreft acceptabel gedrag. Bij onacceptabel persoonlijk gebruik van internet wordt bijvoorbeeld gedacht aan: gokken, spelen/downloaden van spelletje en het bezoeken van chat-/babbelboxen.
 
Voor leerlingen en medewerkers geldt:

Het gebruik van elkaars wachtwoorden of z.g. identiteit is niet toegestaan.

Het is in het bijzonder niet toegestaan om op internet:

  • pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend materiaal te bekijken/downloaden;
  • zich ongeoorloofd toegang te verschaffen tot niet openbare bronnen op het internet;
  • informatie waartoe men toegang heeft zonder toestemming te veranderen/vernietigen.

Het is bovendien niet toegestaan om door middel van e-mail of sms:

  • berichten anoniem of onder een fictieve naam te versturen;
  • dreigende, beledigende, seksueel getinte, racistische, discriminerende berichten en kettingmail berichten te verzenden of door te sturen;
  • iemand elektronisch lastig te vallen.

Indien je ongevraagd informatie van deze aard aangeboden krijgt, dien je dit te melden aan de direct - leidinggevende (medewerkers) of een medewerker (leerlingen). Je kunt ook met de vertrouwenspersoon hierover contact opnemen.

De infrastructuur voor elektronische communicatie kent een eigen vorm van kwetsbaarheid, en een eigen vorm van beveiliging. Wachtwoorden en inlognamen zijn persoonsgebonden en mogen niet aan anderen worden doorgegeven.

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de betrokkenen te fotograferen, te filmen of op te nemen; in het bijzonder geldt dit voor kleedkamers en vergelijkbare ruimten/situaties. Beveiligingscamera’s zijn van deze bepalingen uitgesloten.

Website
Op de websites van het Kennemer worden bij voorkeur groepsfoto’s geplaatst. In beginsel worden individuele foto’s alleen geplaatst met toestemming van de leerling/medewerker. De leerling/medewerker heeft het recht de foto te laten verwijderen.

Handhaving
Om deze gedragscode te handhaven en het welbevinden van leerlingen/medewerkers op de school te bevorderen, worden leerlingen/medewerkers via voorlichting gestimuleerd om deze gedragscode op een correcte manier te hanteren. Bij een redelijk vermoeden van handelen in strijd met deze gedragscode, kan de directie het gebruik van internet en e-mail controleren.

Sancties
Bij handelen in strijd met deze code, het schoolbelang of de algemeen geldende normen en waarden voor het gebruik van internet, worden afhankelijk van aard en ernst van de overtreding maatregelen getroffen. Hierbij gaat het ten aanzien van het personeel om disciplinaire en arbeidsrechtelijke maatregelen; ten aanzien van leerlingen gaat het om schorsing, overplaatsing of verwijdering.