Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) mag met het bevoegd gezag alle onderwerpen bespreken die de school betreffen. De raad heeft daarbij recht op alle informatie die voor het uitoefenen van zijn taken nodig is. De raad spreekt zowel voor ouders, personeel als leerlingen. De raad heeft als taak om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en in stand te houden. Voor zeer veel besluiten heeft het schoolbestuur instemming of advies van de medezeggenschapsraad nodig, alvorens de besluiten wetsgeldig kunnen worden uitgevoerd. Op het Kennemer College is er sinds 1 augustus 2017 een verdeling gemaakt in een MZR voor de locatie Havo/Vwo en een MZR voor de locaties Beroepsgericht en Mavo. Deze twee MZR-en vormen samen de voltallige MR van het Kennemer College.

p dit moment hebben de volgende personen zitting in de MZR Beroepsgericht en Mavo:

Mw. M. Schumacher Voorzitter MZR, namens Mavo (personeel)
Mw. D. Groenman Secretaris MZR, namens Mavo (personeel)
Dhr. H. Hendriks namens Beroepsgericht (personeel)
Mw. S. Remijn namens Beroepsgericht (personeel)
Mw. J.vd Pas namens Beroepsgericht (ouders)
Dhr. J. Westenborg namens Beroepsgericht (ouders)
Dhr. M. Scheerman namens Mavo (ouders)


Voor vragen kunt u terecht bij de Mw. Schumacher (m.schumacher@kennemercollege.nl) of Mw. Groenman (d.groenman@kennemercollege.nl)

Rapport ophalen

Afronding schooljaar:
Vr. 20 juli 2018

M1: 09:00 uur
M2: 09:30 uur
M3: 10:00 uur