Onderwijsvisie

In onze opleiding stellen we één uitgangspunt centraal: het stimuleren en uitdagen van leerlingen om het beste uit zichzelf te halen. Hierbij richten we ons onderwijs op de talenten en mogelijkheden van de individuele leerling. We willen de leerlingen zo een kans bieden zich persoonlijk te ontwikkelen, te excelleren en zich optimaal voor te bereiden op het vervolgonderwijs en de maatschappij.

In het schooljaar 2015-2016 zijn we begonnen met de implementatie van gepersonaliseerd leren in de brugklas en in het schooljaar 2016-2017 wordt dit gecontinueerd in klas twee. We bieden onderwijs waarbij de leerling centraal staat en waarbij gekeken wordt naar de talenten en mogelijkheden van de individuele persoon. Er wordt bij gepersonaliseerd leren uitgegaan van de leerling, omdat elke leerling anders is. Leerlingen hebben verschillende leerstijlen en leerstrategieën. Ze kunnen goed zijn in bepaalde vakken, maar zwak in andere. Essentieel in dit onderwijs is de rol van de coach die de leerlingen begeleidt in het onderwijsleerproces om de persoonlijke doelen te bereiken en de talenten te benutten. Wekelijks vindt de coaching op onderwijsleerproces plaats.

Het rooster en het leermateriaal zijn er op aangepast om het onderwijs zo goed mogelijk te ondersteunen. In de onderbouw zijn er momenten ingeroosterd aan het begin en eind van de dag waarop de coaches de dag met de groep starten en afsluiten.
Om recht te doen aan verschillen moeten leerlingen kunnen werken op verschillende niveaus en op verschillend tempo. Naast de reguliere lessen zullen er dan ook werklessen worden ingeroosterd waarop leerlingen begeleid zelfstandig aan opdrachten kunnen werken. Er is digitaal lesmateriaal ontwikkeld in de zogenaamde Portal, zodat elke leerling daadwerkelijk op eigen tempo en eigen niveau aan de lesstof kan werken. Zowel in leerjaar 1 als in leerjaar 2 werkt de leerling met een eigen device met dit digitale lesmateriaal.

In de bovenbouw worden de leerlingen ook wekelijks gecoacht op het onderwijsleerproces. Hier wordt aandacht besteed aan de talenten en mogelijkheden van de leerlingen om de doorstroom naar het vervolgonderwijs en de maatschappij zo goed mogelijk te laten verlopen. De nadruk ligt hierbij op de loopbaanoriëntatie.

Vanuit klas vier stromen leerlingen door naar het mbo of naar havo-4. Om voor beide uitstroomrichtingen een goede leerweg aan te bieden, hebben we een verschillend aanbod in de bovenbouw. Om zich optimaal voor te bereiden op de doorstroom naar het mbo hebben de leerlingen de keuze om in klas 3 naast de theoretische vakken te kiezen voor een praktisch vak: metaal, elektrotechniek, mode & commercie, administratie & handel of horeca. De leerlingen die doorstromen naar havo-4 krijgen voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde een verzwaard theoretisch pakket aangeboden om een goede aansluiting te realiseren.

Behalve het onderwijsinhoudelijke aspect vinden we het belangrijk dat de leerling zich als persoon kan ontplooien. Tijdens sporttoernooien, de musical en de muziekavond kunnen de leerlingen laten zien welke talenten zij bezitten en hoe zij daar in de loop der jaren in kunnen groeien. Tijdens de uren ‘Talentstroom’, de projectweken, werkweken, reizen en kampen tonen de leerlingen waar ze goed in zijn of waarin ze zich verder hebben ontwikkeld.