Vrijwillige ouderbijdrage

Inleiding

Als school hechten wij veel waarde aan de kwaliteit van het onderwijs, maar ook aan de sfeer binnen de school. We organiseren dan ook veel activiteiten, zoals excursies, schoolfeesten, sportdagen, sportoriëntatie, musical, etc. Aangezien deze activiteiten niet door de overheid worden gefinancierd, vragen wij van de ouders hiervoor een vrijwillige financiële bijdrage.

U ontvangt hiervoor een overeenkomst. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de locatie en het leerjaar. Onderstaand vindt u een overzicht.

Het verschuldigde bedrag wordt via het digitale betalingssysteem Schoolloket verrekend.
Uiteraard is het mogelijk dat u vanwege persoonlijke omstandigheden (even) niet in staat bent de gevraagde vrijwillige bijdrage te betalen.

Als u de bijdrage die wij van u vragen, slechts gedeeltelijk, helemaal niet of niet op tijd betaalt zonder dat daarover tussen ons en u een afspraak is gemaakt, zullen wij uw kind(eren) moeten uitsluiten van sommige activiteiten. Wij gaan er echter vanuit dat dit niet nodig zal zijn: op tijd overleggen voorkomt problemen. Op onze website is een overzicht opgenomen.

Boeken en andere les-/leermaterialen

De school krijgt van de overheid een vergoeding voor schoolboeken en lesmateriaal dat speciaal voor een leerjaar door de school wordt voorgeschreven en noodzakelijk is voor het volgen van het onderwijsprogramma. Dat geld is dus bedoeld voor:

  • de gewone leer- en werkboeken die de leerling in de klas of thuis in opdracht van de school moet gebruiken, inclusief bijbehorende cd’s en dvd’s;
  • eigen leermateriaal van de school;
  • de ontsluiting van digitaal leermateriaal (de kosten van licenties) waarvan de leerling in dat leerjaar verplicht gebruik maakt;
  • distributie van het les- en leermateriaal;
  • verbruiksmaterialen zoals tekenpapier, verf, hout, metaal.

Voor bovengenoemd verplicht materiaal vragen we van u dus geen bijdrage.

Werkweken 

In bijna elk leerjaar organiseren we een werkweek voor alle leerlingen van dat leerjaar. We vinden deze activiteiten belangrijk voor de sfeer in een klas, voor de ontwikkeling van uw kind en natuurlijk zijn het voor de meeste leerlingen ook gewoon leuke activiteiten.

De school ontvangt hiervoor geen geld van de overheid. De kosten hiervan moeten dus volledig door de ouders/verzorgers betaald worden. Vanzelfsprekend kunt u als ouder/verzorger de keuze maken om uw zoon/dochter niet te laten deelnemen aan een werkweek. Wij benadrukken dat de financiële bijdrage voor deze activiteit ook op vrijwillige basis wordt geïnd. Indien u er voor kiest uw zoon/dochter niet te laten deelnemen aan een werkweek wordt er een alternatief programma aangeboden. In de loop van het schooljaar ontvangt u via de mentor van uw zoon/dochter een inschrijfformulier voor deze activiteit.

Bijdrage voor ouderraad

Op elke locatie is een ouderraad actief. Deze ouderraad ondersteunt het onderwijs op de locatie op alle mogelijk denkbare manieren. De vrijwillige financiële bijdrage die de ouderraad ontvangt wordt onder andere gebruikt voor subsidie van de kerstviering, sinterklaasviering, schoolfeesten, muziekavonden, mediatheek en andere zaken die direct het onderwijs ten goede komen. Wij willen u melden dat de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR) voorafgaand heeft ingestemd met de vaststelling van de bestemming van de ouderbijdrage.

Werking Schoolloket

Zoals wij al hebben vermeld wordt de vrijwillige financiële bijdrage van werkweken en ouderbijdrage geïnd door het digitale betalingssysteem schoolloket. Rond 15 september 2016 krijgt u via het bij ons bekende emailadres een verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Wij verzoeken u om het verschuldigde bedrag voor 1 oktober 2016 aan ons over te maken.

Opmerking: op onze website staat onder het kopje “voor de ouders” een handleiding voor het werken met het digitale betalingssysteem schoolloket.

Downloads